ระบบกรอกข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเวลา และ สถานที่ในการจัดอบรม สำหรับผู้ที่มี Pincode

ระบบกรอกข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเวลา  และ สถานที่ในการจัดอบรม สำหรับผู้ที่มี  Pincode เพื่อจัดทำ Shopping list ปิดระบบวันที่  18 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.

การประชุุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC วันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ ทิศทางการศึกษาในอนาคต Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช   Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์  Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา โดย ผอ.นพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผอ.รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ จ.ตราด  เรียนรู้กรณีศึกษา Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผู้ปฏิบัติจริง โดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ และ คณะ 

ประกาศเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานผู้เสนอหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ

ประกาศเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานผู้เสนอหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ                       ตามที่สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) เปิดให้หน่วยงานผู้เสนอหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ ลงทะเบียนผู้ประสานงานหลักสูตรนั้น ขอเรียนว่าการลงทะเบียนครั้งนี้ ให้ลงทะเบียนผู้ประสานงานหลักสูตร เพื่อจะยืนยันบุคคลก่อนเป็นเบื้องต้น หลังจากนี้จะมีการให้ผู้ประสานงานหลักสูตร ดำเนินการแจกแจงรายละเอียดการพัฒนาแยกเป็นรุ่น แต่ละรุ่นในขั้นตอนต่อไป                      อนึ่งการแนบหลักฐานบัตรประชาชน ขอให้ทุกท่านโปรดขีดคร่อม และลงนามกำกับว่าเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกับการลงทะเบียนการทำงานกับ สพฐ. เท่านั้น และลงลายมือชื่อพร้อมลงวันที่ เดือน ปี                               […]

เอกสารการเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

เอกสารประกอบการประชุมแถลงข่าว เรื่องการเสนอโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้เลือกพัฒนา วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานครฯ แนวทางการบริหารงบประมาณพัฒนาครู คลิก ระเบียบการคลัง 2549 คลิก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) คลิก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) คลิก ปฏิทินการดำเนินงาน คลิก คำถามยอดฮิต  คลิก

1 4 5 6