ช่องทางการสนับสนุนแก้ปัญหาการใช้งาน (สำหรับแอดมินเขต)

ในกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อศูนย์บริการ เพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านเทคนิคได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.Line@ID :  @trainingobec (ต้องมี @ นำหน้าด้วย) 2. อีเมล : hrdtrainingobec@gmail.com 3.ทางโทรศัพท์ : 062 -662-4747 โดยสามารถติดต่อได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

ด่วนที่สุด ให้ สพท. ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ Admin สำหรับโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร

ด่วนที่สุด  ให้ สพท. ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ Admin สำหรับโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร (ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา) จำนวน  1  คน (เท่านั้น) ส่งภายในวันที่  4  กรกฎาคม  2560  เวลา  12.00 น. หมายเหตุ :  Admin ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ  สำหรับโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร โดยเฉพาะ ส่งรายชื่อ ตาม link ข้างล่างนี้ https://goo.gl/forms/h3TGf9IV2kXwKx3l1   เอกสารแนบ  หนังสือนำ

คู่มือการใช้งาน โครงการการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา

คู่มือการใช้งาน (User Manual) โครงการการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา  วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส คลิก

รวมคำถาม – ตอบ การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

รวมคำถาม – ตอบ การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร วันที่ 2 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมบางกอกพาเลส คลิก

เอกสารบรรยายโครงการระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครู

เอกสารบรรยายการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส คลิก

ด่วนที่สุด ประกาศสำหรับผู้ที่เสนอหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

ด่วนที่สุด  ประกาศสำหรับผู้ที่เสนอหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาและมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม และ สถานที่จัดอบรมให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ กรณีเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม  ระยะเวลา (จำนวนวันต้องเท่าเดิม) กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม  สภาพของสถานที่ต้องใกล้เคียงกับสถานที่เดิม กรณีเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ต้องทำหนังสือถึงสถาบันคุรุพัฒนาเพื่อพิจารณา ให้ระบุวันที่ สถานที่ ในการจัดอบรม ใหม่ โดยไม่ต้องระบุวัน และ สถานที่เดิม หมายเหตุ :  ส่งข้อมูลมาทาง e-mail : hrdtrainingobec@gmail.com ภายในวันที่  3  กรกฎาคม  2560  เวลา 16.30 น.เพื่อปรับปรุงข้อมูลและประกาศให้ครู Shopping ในวันที่ 5 ก.ค. 2560   (ส่งเป็นไฟล์ word  และ ต้องลงลายมือชื่อกำกับด้วย) เอกสารแนบ  แบบขอแก้ไขข้อมูล คลิก

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ขอเชิญประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

 ขอเชิญประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. เอกสารแนบ  หนังสือนำ   กำหนดการ   แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ

NEW ประกาศสำหรับผู้ที่เสนอหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันคุรุพัฒนา (ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร)

NEW ประกาศสำหรับผู้ที่เสนอหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันคุรุพัฒนา (ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร) กำหนดเปิดให้ตรวจสอบและส่งคำร้องแก้ไขข้อมูล เปิดระบบ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ปิดระบบ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.     ตรวจสอบรายการหลักสูตร  คลิก หมายเหตุ : ข้อมูลนี้สำหรับให้ผู้เสนอหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น และ ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู

1 2 3 4