แจ้งข้าราชการครูกรอกแบบคำร้องขอรหัสผ่านใหม่สำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th (สำหรับข้าราชการครูสังกัด สพฐ.)

แจ้งข้าราชการครูกรอกแบบคำร้องขอรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th (สำหรับข้าราชการครุูสังกัด สพฐ.) คำชี้แจง : ให้ข้าราชการครูกรอกข้อมูลเพื่อ ขอรหัสผ่านใหม่การเข้าระบบ Trianing.obec.go.th ในกรณีที่ข้าราชการครูลืมรหัสผ่านเข้าระบบ ซึ่งอยู่ในกรณี ดังต่อไปนี้ 1. กรอก E-mail ผิด 2. จำ E-mail ตนเองไม่ได้ 3. จำ รหัสผ่าน E-mail ตนเองไม่ได้ โดยกรอกคำร้องขอรหัสผ่านใหม่ ที่ https://goo.gl/forms/QtCxUt2E2O80Q2MJ3  หมายเหตุ :: โดยให้ใช้ gmail.com เป็นเมล์ ในการติดต่อเท่านั้น  

การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online

การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online เอกสารแนบ หนังสือนำ รายชื่อ เอกสารหมายเลข 2   เอกสารหมายเลข 3-6 แนวปฏิบัติ

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา ประกาศวันที่ 3 เมษายน 2560 คลิก

เอกสารประกอบการอบรม PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ

PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ คลิก  

การประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

การประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 เอกสารแนบ หนังสือนำ คลิก  

แจ้งเรื่อง การตรวจสอบการยืนยันการลงทะเบียนคอร์สไปที่ผู้เสนอหลักสูตร

ระบบจะมีการส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนคอร์สไปที่ผู้เสนอหลักสูตร ในเวลา 5.00 น. ของทุกวัน ตามข้อมูลที่เจ้าของหลักสูตรลงทะเบียนไว้กับระบบ โดยเจ้าของหลักสูตรสามารถคลิกที่ลิงก์ในอีเมล เพื่อตรวจสอบสถานะของหลักสูตรได้ตลอดเวลา หรือ กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลยืนยัน สามารถตรวจสอบคอร์สได้ที่ ลิงก์ http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo=รหัสหลักสูตร&classNo=รหัสรุ่น ตัวอย่างที่1 หากต้องการทราบหลักสูตร 60000001 รุ่น 01 http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo=60000001&classNo=01 ตัวอย่างที่2 หากต้องการทราบหลักสูตร 60000002 รุ่น 02 http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo=60000002&classNo=02

แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ โดยกำหนดเปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และดำเนินการตามภารกิจงานจากการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส   เอกสารแนบ หนังสือนำ  คู่มือการใช้งาน  เอกสารโครงการจัดทำระบบฯ   คู่มือการใช้งานแอดมิน  คู่มือการใช้งานฝ่ายคลัง  คู่มือการใช้งานฝ่ายบุคคล  คู่มือการใช้งานสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน   คู่มือการใช้งานสำหรับครู

1 2 3 4