การอบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่นที่ 1

วันที่ 26 เมษายน 2560  สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการอบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : Professional Learning Community “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด