การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 01

1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีการอบรมในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร  

การประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม โดยมีท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายการุณ สกุลประดิษฐ์เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560

1 2 3 4