การอบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่นที่ 1

วันที่ 26 เมษายน 2560  สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการอบรมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : Professional Learning Community “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

การประชุุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครู ของ สพฐ. 20 เม.ย. 60

การประชุุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการของผู้นำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ. โรงแรมบางกอกพาเลส

อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 03

3 เมษายน 2560 เวลา 08.45 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นการอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 02

2 เมษายน 2560 การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีการอบรมในรุ่นที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 01

1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีการอบรมในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร  

การประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม โดยมีท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายการุณ สกุลประดิษฐ์เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560

1 2 3