อบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 1 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 3

วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 1 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย โดยรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 25602 ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิด

อบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 1 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560

วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 1 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ดร.สายสวาท วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นวิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้

การอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยนายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแบบติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแบบติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สำนักติดตามและประเมินผลฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดย ท่านณรงค์ แผ้วพลสง เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้  

ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานจัดทำข้อมูล “ตามรอยเกียรติยศครูฯ” ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560 และ สพฐ.ดีเด่น ครั้งที่ 12

ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานจัดทำข้อมูล “ตามรอยเกียรติยศครูฯ” ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560 และ สพฐ.ดีเด่น ครั้งที่ 12 พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 5 -9 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมฮิพ รัชดา กทม.  

การทดลองระบบ การทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 (ม.1-ม.3) ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560

การทดลองระบบ การทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 (ม.1-ม.3) ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560

โครงการจัดการเรียนรู้เเบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดชายเเดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา”

พิธีเปิดโครงการจัดการเรียนรู้เเบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดชายเเดนภาคใต้ (จชต.) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเเรมเดอะพาลาซโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

การบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาครู PLC Professional Learning Community

บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาครู PLC Professional Learning Community ชุมชนเเห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเเละหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูเเละบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 โรงเเรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเเละคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เเจ้งวัฒนะ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเเบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการเเละศูนย์การศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้นจำนวน 360 คน

1 2 3 4