การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

23 กันยายน 2560 การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และบรรยากาศการประชุมของคณะวิทยากรพี่เลี้ยงรวมทั้งคณะทำงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามกระบวนการขับเคลื่อน PLC

19-21 กันยายน 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามกระบวนการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการ การพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

17 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ท่านณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร (A.T.C. ผู้นำ) ระหว่างวันที่ 17 – 23 ก.ย. 60 โครงการ การพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2)

วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00-10.00 น. “การศึกษานานาชาติ” โดย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เวลา 13.00 น.-15.00 น. “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ” โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เวลา15.00 น.-17.00 น. “การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย นายชุมพล เดชดวง สำนักงบประมาณ และเวลา 18.00 น.-21.00 น. พบผู้บริหารระดับสูง พ.อ.โสภณ ศิริงาม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ วปอ.

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)

16 กันยายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาพบปะและบรรยายพิเศษ “คุณธรรมกับนักบริหาร” การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก  

การอบรมการนำกระบวนการ PLC  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 รุ่นที่ 6

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานปิดการอบรมการนำกระบวนการ PLC  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

อบรมการนำกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิด

อบรมการนำกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิด

การอบรม การนำกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง รองผอ.สพค สังกัด สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

1 2 3 4