การอบรมการนำกระบวนการ PLC  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 รุ่นที่ 6

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานปิดการอบรมการนำกระบวนการ PLC  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

อบรมการนำกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิด

อบรมการนำกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิด

การอบรม การนำกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง รองผอ.สพค สังกัด สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 2 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

อบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 1 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 3

วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 1 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย โดยรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 25602 ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิด

อบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 1 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560

วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 1 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ดร.สายสวาท วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นวิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้

การอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยนายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแบบติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแบบติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สำนักติดตามและประเมินผลฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดย ท่านณรงค์ แผ้วพลสง เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้  

1 2 3