ลงทะเบียนการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนเครือข่าย STAR STEMS

ลงทะเบียนการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนเครือข่าย STAR STEMS
ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
ลงทะเบียน คลิก