แจ้งคณะกรรมการติดตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

แจ้งคณะกรรมการติดตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
ส่งรายชื่อตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1336/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
เข้าร่วมประชุม โดยกรอกแบบตอบรับ ตาม link : https://goo.gl/forms/KA3KwhvgXIATbrYl1