แจ้งรายงานสรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.

แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รายงานสรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560
โดยกรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/forms/ObjrBW6Nll4HOjnb2