แจ้งผู้เสนอหลักสูตร หากผู้เสนอหลักสูตรประสงค์ขอเปลี่ยนวันที่ และ สถานที่การจัดอบรม (กรณีกำหนดวันจัดอบรมก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2560)

แจ้งผู้เสนอหลักสูตร
หากผู้เสนอหลักสูตรประสงค์ขอเปลี่ยนวันที่ และ สถานที่การจัดอบรม (กรณีกำหนดวันจัดอบรมก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2560)
ให้กรอกแบบคำขอ ตาม link นี้
https://goo.gl/forms/reZK3nkDOpXCCGnm1

(กรุณาอ่านคำชี้แจงให้ชัดเจน)
หมดเขตยื่นความประสงค์ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 24.00 น.

***แจ้งผู้จัดหลักสูตรตรวจสอบ ข้อมูลรหัสหลักสูตร ตามเอกสารแนบ คลิก