แบบแจ้งความประสงค์ยกเลิกรุ่นการจัดอบรม

แบบแจ้งความประสงค์ยกเลิกรุ่นการจัดอบรม
คำชี้แจง : ให้ผู้เสนอหลักสูตรที่ได้รับการรองจากสถาบันคุรุพัฒนาที่มีความประสงค์จะยกเลิกรุ่นการจัดอบรมเนื่องจาก กรณี ดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้ารับการพัฒนามีจำนวนน้อยจนไม่สามารถเปิดการจัดอบรมได้
2. เกิดเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเปิดการจัดอบรมได้ ( ตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ)

หมายเหตุ :
1. การยกเลิกรุ่นการจัดอบรม ผู้เสนอหลักสูตร ต้องเป็นผู้แจ้งยกเลิกการจัดอบรมกับทางผู้เข้ารับการ
อบรมด้วยตนเอง และต้องได้รับการตอบกลับจากผู้เข้ารับการอบรมว่ารับทราบถึงการยกเลิกการจัดอบรมในหลักสูตรนั้นๆ

2. หากเกิดความเสียหายต่อผู้เข้ารับการอบรม เนื่องจากผู้จัดอบรมไม่แจ้งยกเลิกกับผู้เข้ารับการอบรม
หรือผู้เข้ารับการอบรมไม่รับทราบถึงการยกเลิกหลักสูตรนั้นๆ ผู้จัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง

โดยกรอกแบบแจ้งความประสงค์ยกเลิกการอบรมที่ https://goo.gl/forms/CeoNJwELuujPNjh02