อบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 1 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 3

วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดอบรมการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ
จุดที่ 1 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย โดยรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 25602
ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิด