อบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ จุดที่ 1 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560

วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดอบรมการนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ
จุดที่ 1 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560
ได้รับเกียรติจาก ดร.สายสวาท วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด
และ นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นวิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้