แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ
โดยกำหนดเปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
และดำเนินการตามภารกิจงานจากการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส

 

เอกสารแนบ หนังสือนำ  คู่มือการใช้งาน  เอกสารโครงการจัดทำระบบฯ   คู่มือการใช้งานแอดมิน  คู่มือการใช้งานฝ่ายคลัง  คู่มือการใช้งานฝ่ายบุคคล  คู่มือการใช้งานสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน   คู่มือการใช้งานสำหรับครู