ด่วนที่สุด ให้ สพท. ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ Admin สำหรับโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร

ด่วนที่สุด 

ให้ สพท. ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ Admin สำหรับโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร (ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา)
จำนวน  1  คน (เท่านั้น) ส่งภายในวันที่  4  กรกฎาคม  2560  เวลา  12.00 น.
หมายเหตุ :  Admin ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ  สำหรับโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร โดยเฉพาะ

ส่งรายชื่อ ตาม link ข้างล่างนี้

https://goo.gl/forms/h3TGf9IV2kXwKx3l1

 

เอกสารแนบ  หนังสือนำ