การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก