การทดลองระบบ การทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 (ม.1-ม.3) ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560

การทดลองระบบ การทดสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 (ม.1-ม.3)

ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560