ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแบบติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแบบติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560

ของ สำนักติดตามและประเมินผลฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2560

โดย ท่านณรงค์ แผ้วพลสง เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้