อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 02

2 เมษายน 2560 การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีการอบรมในรุ่นที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2560
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร