อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 03

3 เมษายน 2560 เวลา 08.45 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นการอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร