การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 01

1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีการอบรมในรุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร