การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
วันที่ 17 มกราคม 2560
ณ อาคาร สพฐ 4 ชั้น 2