การลงทะเบียนหน่วยงานผู้เสนอหลักสูตร

ประกาศเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานผู้เสนอหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ

                      ตามที่สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) เปิดให้หน่วยงานผู้เสนอหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ ลงทะเบียนผู้ประสานงานหลักสูตรนั้น ขอเรียนว่าการลงทะเบียนครั้งนี้ ให้ลงทะเบียนผู้ประสานงานหลักสูตร เพื่อจะยืนยันบุคคลก่อนเป็นเบื้องต้น หลังจากนี้จะมีการให้ผู้ประสานงานหลักสูตร ดำเนินการแจกแจงรายละเอียดการพัฒนาแยกเป็นรุ่น แต่ละรุ่นในขั้นตอนต่อไป

                     อนึ่งการแนบหลักฐานบัตรประชาชน ขอให้ทุกท่านโปรดขีดคร่อม และลงนามกำกับว่าเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกับการลงทะเบียนการทำงานกับ สพฐ. เท่านั้น และลงลายมือชื่อพร้อมลงวันที่ เดือน ปี

                                                                                                                                                                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                                                                  สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

ลงทะเบียนหน่วยงานผู้เสนอหลักสูตร
ที่ได้รับการประกาศผล และ ยังไม่ได้รับการประกาศผล